SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Opinie wojewody dotyczące wniosków Rady Miasta Rzeszowa
22 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki wydała opinie do dwóch wniosków Rady Miasta Rzeszowa

Opinie te dotyczą;

1) połączenia miasta na prawach powiatu Rzeszów z gminą Krasne;

2) zmiany granic gmin polegającej na włączeniu do miasta na prawach powiatu Rzeszów obszarów dwunastu sołectw (części sołectw) z sześciu gmin, tj.:

– z gminy Krasne – obszaru sołectwa Malawa,
– z gminy Tyczyn – obszaru sołectwa Matysówka,
– z gminy Boguchwała – obszaru sołectwa Kielanówka oraz części obszaru sołectwa Racławówka,
– z gminy Świlcza – obszaru sołectw Bzianka oraz Rudna Wielka,
– z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectw: Miłocin, Pogwizdów Nowy, Rudna Mała,
– z gminy Trzebownisko – obszaru sołectw: Zaczernie, Nowa Wieś oraz części obszaru sołectwa Jasionka,
położonych w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim.

Sformułowanie ww. opinii poprzedzone zostało wnikliwą analizą wszystkich aspektów spraw będących przedmiotem wniosków, przy uwzględnieniu argumentów przedstawionych przez zainteresowane strony, z poszanowaniem zasad obiektywnej prawdy i równości podmiotów.

Proponowane połączenie gmin (pierwszy wniosek) zostało negatywnie zaopiniowane m.in. ze względu na brak zgody mieszkańców gminy Krasne oraz negatywne opinie jakie w tym zakresie wyraziły: Rada Gminy Krasne oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego.

Proponowana zmiana granic Rzeszowa (drugi wniosek) uzyskała pozytywną opinię Wojewody jedynie w zakresie przyłączenia do miasta Rzeszowa obszaru sołectwa Bzianka z gminy Świlcza. Zadecydowały o tym m.in. pozytywne wyniki konsultacji z mieszkańcami, brak negatywnej opinii Rady Gminy Świlcza oraz pozytywna opinia Wójta tej gminy. Nie bez znaczenia były tu także uwarunkowania przestrzenne i społeczne łączące to sołectwo z Rzeszowem. W pozostałym zakresie zmiany proponowane przez Radę Miasta Rzeszowa zostały zaopiniowane negatywnie. Na taką decyzję wpłynęły m.in. wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych gmin (poza Bzianką pozytywne jedynie w Matysówce), opinie wszystkich zainteresowanych rad jednostek samorządu terytorialnego, skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian (związane z możliwością znaczącego osłabienia zdolności samorządów lokalnych do realizacji zadań publicznych oraz inwestycyjnych), a także istniejące uwarunkowania przestrzenne, społeczne i kulturowe.

Ww. opinie wraz z wnioskami Rady Miasta Rzeszowa zostały przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Ministrów w terminie do końca lipca br. podejmie decyzje w przedmiotowym zakresie.

Opinie Wojewody zostały opublikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w zakładce Pozostałe informacje » Opinie Wojewody).

Data dodania artykułu: 2016-04-24
Autor artykułu: mat. prasowe Wojewody Podkarpackiego
stat4u