SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DROGOWEJ W GMINIE CZUDEC
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano dziś umowę o dofinansowanie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej w gminie Czudec. Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie.

W uroczystości wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk i członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

Projekt pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 85,5 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to kwota blisko 73 mln zł.

Realizacja projektu – poprzez budowę blisko 2,5 km nowej drogi i przebudowę prawie 2 km – znacznie przyczyni się do poprawy połączenia systemu komunikacyjnego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siecią TEN-T.

Jak podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, inwestycja jest niezwykle istotna nie tylko dla mieszkańców gminy Czudec, ale również dla całego województwa, ponieważ dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej podniesie się atrakcyjność inwestycyjna regionu.

„Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej stanowi realizację rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cieszy mnie, że dzięki temu programowi Podkarpacie wkracza na wyższy poziom rozwoju. Jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek, by wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność województwa. Bowiem we współczesnym świecie żaden region nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez nowoczesnej sieci dróg, która poprawia bezpieczeństwo mieszkańców i aktywizuje ich przedsiębiorczość” – powiedział wicewojewoda Piotr Pilch podczas dzisiejszej uroczystości.

Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej 988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią – z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa. W konsekwencji nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak i całego regionu. Ponadto zaplanowane do wykonania rozwiązania z zakresu ochrony środowiska będą miały wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, wzrost bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska. Realizacja projektu wpłynie na znaczącą poprawę dostępności i powiązań komunikacyjnych w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednakże nie doprowadzi ona do wprowadzania ruchu tranzytowego do centrum miasta. Efektem wdrożenia projektu będzie skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie płynności ruchu w kierunku Rzeszowa, natomiast natężenie ruchu nie ulegnie znaczącej zmianie. Ponadto w związku z planowanym umożliwieniem wjazdu na drogę ekspresową S-19 i autostradę A4 łącznikiem z ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie, ruch tranzytowy prowadzący z obwodnicy Czudca przez Rzeszów będzie mógł odbywać się z ominięciem centrum miasta.

Głównymi użytkownikami projektu będą: mieszkańcy gminy Czudec i okolicznych gmin, przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym terenie, pracownicy, dostawcy, klienci, a także pozostali użytkownicy dróg z terenu województwa podkarpackiego, a w szczególności jego południowo-zachodniej części. Inwestycja zostanie zrealizowana do sierpnia 2019 r.

Data dodania artykułu: 2017-09-19
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u