SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Z gminami o koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego
O tym, jak ustalić komu przysługuje prawo do świadczenia, na co zwrócić uwagę przy weryfikacji wniosków oraz kiedy skierować sprawę do wojewody rozmawiali dziś w Sali Sejmu Śląskiego reprezentanci gmin realizujący świadczenia rodzinne i wychowawcze. Z pracownikami gmin spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

Wydarzenie rozpoczął wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który przypomniał, że sprawna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w dużej mierze zależy od współpracy służb wojewody z instytucjami na terenie województwa śląskiego. Zgodnie bowiem z procedurą postępowania pomiędzy gminą a wojewodą, organy właściwe przyjmują wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczego, a następnie na podstawie zgromadzonej dokumentacji podejmują decyzję o tym, czy sprawę należy przekazać do wojewody w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

- Zatem ustalenie wszelkich okoliczności na szczeblu najbliższym obywatelowi, czyli w gminie jego zamieszkania, leży zarówno w interesie społecznym, jak i w interesie mieszkańców województwa śląskiego - podkreślił wicewojewoda.

Szczegółowe zagadnienia wynikające z procedury postępowania pomiędzy gminą a wojewodą w sprawach świadczeń rodzinnych przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w MRPiPS, Michał Drozdowicz. Spotkanie było również okazją do omówienia najczęściej występujących braków w przekazywanej przez gminy dokumentacji oraz wskazania możliwych rozwiązań i dobrych praktyk.

- Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja przyczyni się do wzmocnienia naszej współpracy i usprawnienia procedur koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a tym samym do zwiększenia zadowolenia mieszkańców województwa śląskiego, którzy podlegają przepisom unijnej koordynacji – dodał wicewojewoda Chrząszcz.

Od 1 stycznia 2018 roku zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Śląskiego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy przypadków, gdy członek rodziny przebywa bądź jest zatrudniony lub uprawniony do emerytury/renty na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) lub Szwajcarii. Oznacza to, że koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, a także członkowie rodzin tych osób. Zadaniem wojewody jest ustalenie, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczenia wychowawczego. W przypadku wykonywania działalności zawodowej, otrzymywania renty lub emerytury oraz zamieszkania na terenie dwóch państw UE, państwem pierwszeństwa jest ten kraj, w którym zamieszkują dzieci i – w odpowiednim przypadku – spełnione są dodatkowe kryteria określone w Art. 68 Rozporządzenia 883/2004.

Data dodania artykułu: 2018-04-03
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u